พัดลมยักษ์

Big Ceiling Fan (พัดลมยักษ์) ,พัดลมยักษ์,พัดลม big fan, พัดลมติดผนังขนาดใหญ่ ,เป็นพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ทีมี เส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 7.3 เมตร ทีสามารถสร้างพลังลมมหาศาลให้กับอาคารและสถานทีต่างๆ ทีต้องการ โดยเน้นในเรืองของประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย สูงสุดเป็นสำคัญ เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า อาคารสูง โรงเรียน วัด หอประชุม โรงอาหาร โรงยิม ฯลฯ

Big Ceiling Fan (พัดลมยักษ์) ,พัดลมยักษ์,พัดลม big fan, พัดลมติดผนังขนาดใหญ่ ,เป็นพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ทีมี เส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 7.3 เมตร ทีสามารถสร้างพลังลมมหาศาลให้กับอาคารและสถานทีต่างๆ ทีต้องการ โดยเน้นในเรืองของประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย สูงสุดเป็นสำคัญ เหมาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า อาคารสูง โรงเรียน วัด หอประชุม โรงอาหาร โรงยิม ฯลฯ

5 เหตุผลทำไมต้องใช้ Big Ceiling Fan

1. ลมเย็นสบายกระจายไปในพืนทีกว้าง ด้วยใบพัดขนาดใหญ่และมอเตอร์ทีทรงพลังสามารถสร้างกระแสลมในปริมาณทีมากและส่งไปทัวบริเวณได้ความเย็นเลียนแบบธรรมชาติ

2.ใช้พลังงานในการทำงานน้อยมากเมือเทียบกับระบบระบายอากาศแบบอืนในปริมาณลมทีเท่ากัน
เนืองจากพัดลมได้รับการออกแบบให้ใช้มอเตอร์ขนาดเบา แต่ออกแบบใบพัดให้กินลมโดยใช้ต้นกำลังขนาดเล็กและ ใช้พลังงานต่ำลงแต่มีประสิทธิภาพสูง

3.ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขึนโดยการระบายกลิ่นและควัน โดยปริมาณลมทีมากจะสามารถดันฝุ่น กลิ่นและควันออกไปยัง พื้นทีภายนอก ทำให้ด้านในจะคงเหลือแต่อากาศทีเป็นอากาศดี

4.ลดปัญหาการเกิดไอน้ำบนผลิตภัณฑ์  ความชื้นในระบบทำให้ชิ้นงานด้อยคุณภาพลงไป ลมเย็นจะเพิ่มความเร็วลมในอากาศและลดความชื้นสัมพัทธ์ทีเกิดขึนทำให้คุณภาพของการผลิตชิ้นงานโดยเฉพาะงานโลหะดีขึน

5.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม i Big Ceiling Fan ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็ นผลให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศน์ และไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกเหมือนบางผลิตภัณฑ์